Trang chủ / PVcomBank - Khách hàng doanh nghiệp / Tín dụng

Bảo lãnh ngân hàng


1
Điều kiện sử dụng dịch vụ
  • Các điều kiện và điều khoản của Thư Bảo Lãnh được chấp nhân bởi PVcomBank.
  • Có khả năng tài chính minh bạch và lành mạnh.
  • Có khả năng thực hiện hợp đồng, phương án / dự án sản xuất kinh doanh.
  • Có tài sản đảm bảo hoặc được bên thứ ba bảo lãnh (nếu PVcomBank yêu cầu).
  • Để sử dụng dịch vụ bảo lãnh, Quý khách phải mở tài khoản tại PVcomBank .
  • Ngân hàng sẽ không hoàn trả phí bảo lãnh nếu Quý khách hủy bảo lãnh trước hạn hiệu lực.
 
2
Đối tượng khách hàng
  • Các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ đáp ứng các quy định hiện hành của PVcomBank.
 
3
Phương thức cấp bảo lãnh
  • Quý khách có thể chọn 1 trong hai phương thức sau:
  • Phát hành bảo lãnh theo món (phát hành 1 lần).
  • Phát hành dưới hạn mức bảo lãnh: sử dụng nhiều lần trong hạn mức và trong thời gian hiệu lực của hạn mức.Thông tin khác
 
12
Page size:
select
 Trang 1/2.
Tiếp nhận và cho vay theo ủy thác
Cho vay phát hành và thanh toán thư tín dụng nhập khẩu hàng hoá
Cho vay đầu tư tài sản cố định
Cho vay thấu chi
Cho vay mua ôtô
Ngân hàng trực tuyến Đăng ký online